Smile ! It irritates those who wish to destroy you.